Huyền Sanh, S. ., Ngọc Diễm, L. ., Ngọc Chi Lan, N. ., Hoàng Ngân, N. . và Minh Hoàng, L. . (2022) “ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3627.