Tấn Hưng, Đinh ., Thị Tuyết Trinh, N. ., Huệ Nghi, T. . và Quan Nghiệm, L. . (2022) “XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA APIXABAN SO VỚI CÁC PHÁC ĐỒ CHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ KHỞI PHÁT VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TẠI VIỆT NAM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3631.