Thị Thuỳ Linh, P. ., Khang Kiệt, C. ., Quang Dương, Đỗ ., Thị Mến, H. ., Thị Hải, M. ., Thùy Dương, Đặng ., Thị Phương Thảo, B. ., Đức Tùng, . N. ., Hoàng Nhã, L. . và Thị Hồng Đoan, D. . (2022) “KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN Ở CÁC NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3634.