Anh Đức, T. ., Văn Ba, N. ., Đức Liên, N. . và Thành Bắc, N. . (2022) “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM BẬC CAO TẠI BỆNH VIỆN K TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3642.