Song Tú, N. ., Nguyễn Phương Linh, H. . và Thúy Lê, Đỗ . (2022) “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG VITAMIN D Ở TRẺ 11-14 TUỔI, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3737.