Văn Đăng, N. ., Thị Thu Nhung, N. ., Thị Hằng, N., Văn Quảng, . L. . và Văn Tờ, T. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SỬ DỤNG KỸ THUẬT VMAT UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3743.