Thị Ái Vân, N. ., Thy Cầm, V. . và Văn Tuấn, N. (2022) “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3745.