Thị Diện, V. ., Thị Thu Hương, Đinh ., Đức Cường, L. . và Thị Thanh Trung, N. . (2022) “THỰC TRẠNG SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI Ở CÔNG NHÂN MAY MẶC TỈNH THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3765.