Song Tú, N., Hồng Trường, N. . và Văn Phương, H. . (2022) “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM Ở HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TẠI MỘT TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3776.