Thị Dung, V. . và Đình Âu, H. . (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ NIỆU ĐẠO NỮ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ KHI GẮNG SỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 520(1A). doi: 10.51298/vmj.v520i1.3781.