Đặng , Q. Ái (2023) “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠO HÌNH THỰC QUẢN BẰNG TOÀN BỘ DẠ DÀY TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4600.