Nguyễn, H. L. ., Nguyễn, V. D. ., Trần , X. P. . và Nguyễn, V. K. . (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U HỖN HỢP TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI CÓ BẢO TỒN THẦN KINH MẶT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4602.