Trần , Đình H. . và Ngô , T. H. . (2023) “KẾT QUẢ GHÉP DA ĐẦU MẢNH MỎNG TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG BỎNG SÂU Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN BỎNG QUỐC GIA LÊ HỮU TRÁC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4605.