Vũ , T. H. ., Nguyễn, H. V. ., Trần , T. H. T. ., Luyện , T. T. N., Đoàn, T. K. P., Lương, T. L. A. ., Nguyễn, H. B. ., Trần , Đức P. . và Nguyễn, N. H. . (2023) “NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4613.