Trần , T. T. . và Phan, T. D. . (2023) “HIỆU QUẢ CẢI THIỆN THỊ LỰC SAU ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4623.