Hoàng, Đình Âu và Doãn, V. N. . (2023) “VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ U XƠ TỬ CUNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4628.