Đặng , K. V. ., Nguyễn, V. H. ., Nguyễn, V. P. ., Nguyễn, T. T. . và Lê, V. C. . (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT CÁNH QUẠT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4630.