Nguyễn, Q. B. . và Khổng , T. V. . (2023) “NHẬN XÉT CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4631.