Nguyễn, V. T. ., Nguyễn, T. H. ., Trần , T. H. T. ., Đào, N. B. ., Đoàn , T. K. P. ., Lương , T. L. A. ., Phạm , Đình M. . và Vũ , T. H. . (2023) “HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG PHÂN TÍCH LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ TINH TRÙNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4644.