Phạm , T. H. ., Nguyễn, T. H. ., Thân , T. N. ., Bùi , V. C. . và Phạm , V. T. . (2023) “PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TỈNH KIÊN GIANG BA NĂM, 2018 ĐẾN 2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4646.