Đỗ, Đức T. ., Phạm , N. T. ., Đinh , C. T. ., Nguyễn, Đức T. . và Nguyễn, T. P. N. . (2023) “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4648.