Hoàng , Đình Âu . và Vương , T. H. . (2023) “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA SINH THIẾT MÀNG HOẠT DỊCH DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH LÝ KHỚP HÁNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5277.