Đồng , B. H. ., Trần, Đỗ H. ., Nguyễn, T. Đạt ., Thiều , V. Đường . và Đỗ, V. M. . (2023) “NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRONG ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5289.