Hồ , N. D. ., Đặng , X. T. . và Hồ , M. A. . (2023) “ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG MEN GAN BẰNG BIBISO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5293.