Ngô , X. Q. ., Nguyễn, T. H. . và Ngô , Q. D. . (2023) “U LYMPHO TẾ BÀO B LỚN LAN TOẢ BIỂU HIỆN TẠI TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH VÀ HỒI CỨU LẠI Y VĂN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5296.