Nguyễn, Đình M. . và Phạm , T. H. . (2023) “GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5298.