Nguyễn, X. K. . và Nguyễn, V. C. . (2023) “THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TÂY NGUYÊN NĂM 2012 -2014”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5317.