Huỳnh , G. ., Lê, T. L. ., Nguyễn, P. H. N. . và Đặng , T. A. . (2023) “TUÂN THỦ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5320.