Nguyễn, H. L. . và Ngô , X. L. . (2023) “XU HƯỚNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5322.