Đặng , T. B. N. . và Hoàng, Đình Âu . (2023) “ĐÁNH GIÁ CÁC THỂ TỔN THƯƠNG SỤN VIỀN Ổ CHẢO BẰNG CỘNG HƯỞNG TỪ KHỚP VAI CÓ BƠM ĐỐI QUANG NỘI KHỚP CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5330.