Lưu , Q. T. . và Lê, T. N. . (2023) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA LIỆU PHÁP KHÁNG SINH CÓ SỬ DỤNG KHÍ DUNG COLISTIN TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5331.