Trần, T. ., Phạm , T. Q. . và Nguyễn, V. H. . (2023) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ GEM-CIS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TỤY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5495.