Hoàng, Đình Âu và Mai , T. C. . (2023) “ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY XOANG TRONG BILAN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG TRÁN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5505.