Nguyễn, Q. B. và Nguyễn, V. K. . (2023) “THỰC TRẠNG TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5516.