Trịnh , Q. Đôn ., Nguyễn, T. B. A. và Trương , V. D. (2023) “PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019 – 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5531.