Nguyễn, T. T. C. ., Ong , T. D. ., Nguyễn, T. T. ., Mai , X. T. ., Nguyễn, T. M. H. ., Khương , A. T. . và Trần, T. M. O. . (2023) “THEO DÕI, QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(2). doi: 10.51298/vmj.v526i2.5544.