Trưởng, Q. S., Vũ, N. L., Dương, M. C. và Phạm, T. V. D. (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NƠ VI HẮC TỐ BẨM SINH VÙNG MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP DA DÀY TOÀN BỘ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6559.