Trần, T. L., Cao, T. H. H. và Phạm, T. T. H. (2023) “ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI VI TRÊN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6568.