Phạm, T. N., Giang, T. H. N., Lê, T. K. D., Bế, H. T. và Lê, K. V. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TỪ 24 ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6569.