Đặng, T. N., Bùi, T. N. H., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, H. Đông, Nguyễn, T. T. và Hoàng, T. Y. (2023) “ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6571.