Phạm, T. Y. T. (2023) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN XƠ TỦY NGUYÊN PHÁT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6576.