Trần, T. L., Phạm, T. T. H. và Đào, V. D. (2023) “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI KHOA LAO HÔ HẤP, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6581.