Nguyễn, T. H. H., Cấn, V. M. và Bùi, K. C. (2023) “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ BẠCH CẦU VÀ NỒNG ĐỘ IL-6 SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG LIỆU PHÁP TẾ BÀO CAR-T PHỐI HỢP VỚI KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG ỨC CHẾ PD-1 TRÊN THỰC NGHIỆM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6582.