Nguyễn, T. L. và Nguyễn, M. P. (2023) “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TRẺ EM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 - 2022 ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6583.