Trần, T. N. và Phạm, P. T. L. Q. (2023) “SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6584.