Nguyễn, T. H. G. và Nguyễn, T. L. H. (2023) “BƯỚC ĐẦU SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN BỆNH THALASSEMIA Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NHẬP HỌC NĂM 2018-2019”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6596.