Thị Ngọc Trâm, Nguyễn, T. P. M. và Nguyễn, T. T. M. (2023) “ĐẶC ĐIỂM GIẤC NGỦ VÀ CÁC VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẤC NGỦ Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6600.