Đặng, T. B., Thân, M. H., Nguyễn, H. T., Trần, N. N., Bùi, V. S., Nguyễn, K. T. và Đoàn, Q. H. (2023) “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG/CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19)”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6602.