Lại, T. D. và Nguyễn, T. T. M. (2023) “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6603.