Đỗ, T. Đạt, Đặng, H. H. và Nguyễn, T. Đức (2023) “NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN B Ở THAI PHỤ ỐI VỠ NON TUỔI THAI TỪ 22-34 TUẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 530(1). doi: 10.51298/vmj.v530i1.6610.